Cherss

22 teksty – auto­rem jest Cher­ss.

" Nig­dy nie mogłam po­godzić się z kreowa­niem mnie na sym­bol seksu.
Z sek­su uczy­niono przed­miot.
Niena­widzę myśli, że mam być przed­miotem. "

Ma­rilyn Monroe 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 listopada 2011, 23:10

" Przy­jaciel jest jak czte­rolis­tna ko­niczy­na
- tak trud­no go zna­leźć ale przy­nosi szczęście "
 

myśl
zebrała 11 fiszek • 6 listopada 2011, 23:11

" od­grze­wane uczu­cia nie sma­kują tak sa­mo.. " 

myśl
zebrała 27 fiszek • 5 listopada 2011, 12:26

" cza­sem chciałabym być znów małym dzieckiem
ob­darte ko­lana są łat­wiej­sze do naprawienia
niż złama­ne serce."
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 listopada 2011, 10:26

" ja już daw­no z Ciebie zre­zyg­no­wałam, kochanie.
to, że mo­je ser­ce jeszcze cza­sem lu­naty­kuje,
nie ma żad­ne­go znacze­nia. "
 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 listopada 2011, 09:39

" Całkiem niedaw­no wyjęto kulę z ser­ca komuś,
kto nig­dy nie był na woj­nie. "
 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 listopada 2011, 12:11

" Całe życie ja­koś tak cze­kam na Ciebie,
choć nie wiem na­wet czy is­tniejesz... "
 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 listopada 2011, 18:25

" praw­dzi­wemu szczęściu nie pot­rzeb­ne są spa­dające gwiaz­dy " 

myśl
zebrała 13 fiszek • 31 października 2011, 19:06

" Pod ko­niec wszys­tko będzie ok.
Jeśli nie jest ok,
to nie jest koniec."
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 października 2011, 22:28

" może słucha­my tej sa­mej mu­zyki, ogląda­my te sa­me fil­my.
może Ty też cza­sem na mnie zer­kasz.
może kocha­my siebie nawza­jem i na­wet o tym nie wiemy.
prze­cież i ta­kie his­to­rie się zdarzają "
 

myśl
zebrała 8 fiszek • 29 października 2011, 17:43

Cherss

Cherss

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność